Арбитрын тухай хуулийн тайлбар (Commentary on Mongolian Law on Arbitration)

Mongolia

Updated: Feb 01, 2021

9 clauses


Dugerjav Dash-Onolt

Verified user

Dugerjav Dash-Onolt

Accepted payment methods


Key description

 • Энэ хууль нь дотоодын болон олон улсын арилжааны арбитрын ажиллагаанд үйлчилнэ. Арбитрын ажиллагааны харьяалал нь Монгол Улс, эсхүл гадаад улс байгаагаас үл хамааран арилжааны харилцаанаас үүссэн маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх, арбитрын хэлэлцээр, арбитрын үндсэн шийдвэрийг тайлбарлав.
 • Word хувилбараар.

Language

Categories

Industries

Covered clauses

Нийтлэг Үндэслэл

 • Хуулийн зорилт

 • Хуулийн үйлчлэх хүрээ

 • Арбитрын ажиллагаа

 • Баримт бичгийг хүлээн авсанд тооцох

 • Гомдол гаргах эрхээсээ татгалзах

 • Шүүхийн оролцоо

 • Шүүхийн оролцоо

Арбитрын Хэлэлцээр

 • Арбитрын хэлэлцээр, түүний хэлбэр

 • Арбитрын харьяаллын маргаан

 • Арбитрын хэлэлцээр ба шүүхэд нэхэмжлэл гаргах

 • Арбитрын хэлэлцээр ба шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулахаар шүүхээс авах арга хэмжээ

Арбитрын Бүрэлдэхүүн, Түүний Бүрэн Эрх

 • Арбитрын бүрэлдэхүүн

 • Арбитрчийг томилох журам

 • Арбитрчийг татгалзан гаргах үндэслэл

 • Арбитрчийг татгалзан гаргах журам

 • Арбитрч үүргээ гүйцэтгэж чадаагүй, эсхүл гүйцэтгэх боломжгүй болох

 • Арбитрчийг нөхөн томилох

 • Маргааны харьяалал тогтоох арбитрын бүрэлдэхүүний эрх

Арбитраас Гарах Шийдвэрийн Биелэлтийг Баталгаажуулах Арга Хэмжээ, Урьдчилсан Тогтоол

 • Шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулах талаархи арбитрын бүрэлдэхүүний бүрэн эрх

 • Түр арга хэмжээ авах нөхцөл

 • Урьдчилсан тогтоол гаргуулах тухай өргөдөл, урьдчилсан тогтоол гаргах нөхцөл

 • Урьдчилсан тогтоол гаргах тусгай журам

 • Түр арга хэмжээ, урьдчилсан тогтоолыг өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, дуусгавар болгох

 • Санхүүгийн баталгаа гаргуулах

 • Мэдээллийг ил болгох

 • Зардал, хохирлыг гаргуулах

 • Түр арга хэмжээг хүлээн зөвшөөрч, гүйцэтгэх

 • Түр арга хэмжээг хүлээн зөвшөөрч, гүйцэтгэхээс татгалзах үндэслэл

 • Шүүхээс авах түр арга хэмжээ

Арбитрын Ажиллагаа Явуулах

 • Талуудын тэгш эрхийг хангах

 • Арбитрын ажиллагааны журам тогтоох

 • Арбитрын ажиллагааны харьяалал

 • Арбитрын ажиллагаа эхлэх

 • Арбитрын ажиллагаа явуулах хэл

 • Нэхэмжлэгч, хариуцагчийн тайлбар

 • Биечлэн оролцох арбитрын хуралдаан ба нотлох баримтад үндэслэн явуулах арбитрын ажиллагаа

 • Талууд үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагавар

 • Арбитрын ажиллагаанд шинжээч оролцуулах

 • Нотлох баримт бүрдүүлэхэд шүүх туслалцаа үзүүлэх

Арбитрын Үндсэн Шийдвэр Гаргах, Арбитрын Ажиллагаа Дуусгавар Болох

 • Маргаан шийдвэрлэхэд хэрэглэх эрх зүйн хэм хэмжээ

 • Арбитрын зардал

 • Арбитрын бүрэлдэхүүн шийдвэр гаргах

 • Талууд эвлэрэх

 • Арбитрын үндсэн шийдвэрийн хэлбэр, агуулга

 • Арбитрын ажиллагаа дуусгавар болох

 • Арбитрын үндсэн шийдвэрт засвар оруулах, тайлбарлах, нэмэлт шийдвэр гаргах

Арбитрын Үндсэн Шийдвэрийн Талаар Өргөдөл Гаргах

 • Арбитрын үндсэн шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай өргөдөл гаргах

Арбитрын Үндсэн Шийдвэрийг Хүлээн Зөвшөөрч, Гүйцэтгэх

 • Үндсэн шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч, гүйцэтгэх

 • Арбитрын үндсэн шийдвэрийг гүйцэтгэхээс татгалзах үндэслэл

Бусад Зүйл

 • Нууцлал

 • Дампуурал

 • Бусад

Хавсралтууд

 • Арбитрын тухай хууль

 • Law of Mongolia on Arbitration

 • Зарим байнгын арбитрын байгууллагын тухай товч мэдээлэл


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review