Арбитрын тухай хуулийн тайлбар (Commentary on Mongolian Law on Arbitration)

Mongolia

Updated: Feb 01, 2021

9 clauses


Dugerjav Dash-Onolt

Dugerjav Dash-Onolt

Accepted payment methods


Key description

  • Энэ хууль нь дотоодын болон олон улсын арилжааны арбитрын ажиллагаанд үйлчилнэ. Арбитрын ажиллагааны харьяалал нь Монгол Улс, эсхүл гадаад улс байгаагаас үл хамааран арилжааны харилцаанаас үүссэн маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх, арбитрын хэлэлцээр, арбитрын үндсэн шийдвэрийг тайлбарлав.
  • Word хувилбараар.

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review