0 downloads

Hợp Đồng Tặng Cho Quyền Sử Dụng Đất Và Nhà Ở Gắn Liền Với Đất

Vietnam

Updated: Sep 24, 2020

11 clauses


CNC

CNC

Law firm

Accepted payment methods


Key description

 • Nói đến tặng cho quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất thì không thể không nhắc tới một loại hợp đồng được đại đa số người dân quan tâm và lựa chọn.
 • Đó là Hợp đồng Tặng cho quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất.
 • Hợp đồng này được thiết lập bởi hai chủ thể là Bên tặng cho và Bên được nhận, đối tượng của hợp đồng là quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất.
 • Thông qua Hợp đồng này, các bên trong hợp đồng được bảo vệ chính đáng với những quyền lợi mà mình được hưởng.
 • Tuy nhiên, cũng trong hợp đồng này, các bên sẽ phải chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng thỏa thuận.
 • Hợp đồng này gồm có 11 Điều, có Phụ lục kèm theo và Lời chứng của Công chứng viên:
 • Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng
 • Điều 2: Điều kiện nhận tặng cho (Tùy thuộc vào ý chí tặng cho của Bên tặng cho mà Điều khoản này có hay không nên đưa vào Hợp đồng)
 • Điều 3: Giao nhận thửa đất, nhà ở gắn liền với đất và các giấy tờ liên quan
 • Điều 4: Việc nộp Thuế và Lệ phí
 • Điều 5: Việc đăng ký tạm cho
 • Điều 6: Đăng ký quyền sở hữu
 • Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Điều 8: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Điều 9: Các thỏa thuận khác
 • Điều 10: Cam đoan của các bên
 • Điều 11: Điều khoản cuối cùng

Language

Categories


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review